Công văn số 2629/SLĐTBXH-DN ngày 20/8/2018 v/v đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Tải công văn số 2629/SLĐTBXH-DN ngày 20/8/2018 v/v đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp Tại đâyĐỐI TÁC