D/s CB-GV học tiếng Anh đợt 1 đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Danh sách CB-GV tham gia học tiếng Anh đợt 1 để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ Cao đẳng- Đại học

 

ĐỐI TÁC